BAYRAKTAR SOLAR ENERJİ

Bayraktar Solar Enerji olarak iş modelimizi sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle bütünleşmiş bir vizyon doğrultusunda yürütmekteyiz. Yatırımlarımızı küresel büyüme hedefimiz doğrultusunda gerçekleştiriyor, bunu da iş modeli olarak benimsiyoruz. Sorumlu ve sürdürülebilir gelişim ilkelerini sadece mevcut operasyonlarında uygulamakla yetinmeyen Bayraktar Solar faaliyet gösterdiği her yerde etkin bir paydaş olma ve gelecek kuşaklara uzun vadeli değer yaratma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için, “Daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya” anlayışı ile yola çıkmıştır. Yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin odağına alarak, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle içselleştirdiğimiz toplumsal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde değer yaratmayı ana felsefemiz olarak benimsiyoruz. Etki alanı geniş çevresel ve toplumsal inisiyatifler geliştirmekteyiz.

Güçlü organizasyonel yapımız ve dinamik yönetim modelimiz sayesinde etkin iletişimle şirketimizin tüm kademelerinde yüksek verimliliği hedeflemekteyiz. Bayraktar Solar Enerji olarak şirket bünyemizde 2012 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Konferansı’nda ortaya çıkan 17 adet küresel sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerinin birçoğunu somut adımlarla hayata geçirmekteyiz.

Politikalarımız Şeması

POLİTİKALARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bayraktar Solar Enerji olarak istihdam ettiğimiz insan gücünün sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması için riski azaltarak sürekli iyileşmeyi hedeflemekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bünyemizde bulunan tüm saha ve ofis çalışma arkadaşlarımıza benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için bilgilendirmeler, iyileştirme amacıyla izleme-ölçmeler ve yönetim tarafından düzenli gözden geçirme toplantıları yapmaktayız.

Bayraktar Solar Enerji iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansımızı arttırmak için;

 •   Belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimizde iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 •   Yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
 •   Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan tehlike, riskleri ve fırsatları belirleyerek değerlendirmeyi,
 •   Tehlikeleri ve risklerin ortadan kaldırılması için kaynağında mücadele etmeyi,
 •   Tüm taraf ve paydaşlarımız için koruyucu ve önleyici tedbirleri almayı,
 •   Tüm faaliyetlerimizdeki çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin öneri ve görüşlerini sürekli iyileştirmenin en önemli kaynağı olarak kullanmayı,
 •   Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarını arttırmayı,
 •   Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi, taahhüt eder, iş sağlığı ve güvenliği politikamız olarak ilan ederiz.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Bayraktar Solar Enerji, küresel güç olma vizyonu doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki çalışanlarına, yerel halka ve çevreye saygılı, yerel kanunlara, imzaladığı sözleşme gerekliliklerine ve yatırımcı taleplerine uyumlu olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 •  Yatırımcılar, iş ortaklarımız ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, 
 •  Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek, 
 •  Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, belgelemek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
 •  Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
 •  Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
 •  Şirket kalite ve hedef  programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktayız.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • Faaliyet alanlarımızda yatırım sürecinden başlayıp operasyon boyunca devam eden tüm çalışanlarımız, çevre halkı, müşteri ve yatırımcıları ile tüm paydaları kapsayan, yerel kanunlara ve ilgili diğer yükümlülüklere uyarız.
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi dikkate alarak yerine getiririz.
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetmekteyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütmekteyiz.
 • Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ekosistemin, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için özen gösteririz.
 • Çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefler, başta çalışanlar, yatırımcılar ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik eder, bu alanda sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.
 • Hedeflerimize ulaşma yolunda mevcut en iyi üretim tekniklerine ve teknolojilere yer verir. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda performansın düzenli denetlenmesini, izlenmesini ve ölçülmesini sağlarız.

Tüm faaliyetlerimizde bu politikanın yürütülmesini taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Bayraktar Solar Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlarda yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, gerekli kaynakları temin eder ve sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi kapsamında güneş enerjisi üretim faaliyetlerini gerçekleştiririz.

Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile enerji kaynaklarının tüketimini hedeflenen miktarda azaltır, enerji verimliliğini arttırır ve enerji kayıplarını azaltırız. Faaliyet alanlarındaki enerji verimliliği çalışmalarında, SCADA sistemi verileri kullanılarak enerji tüketimi ile ilgili verimlilik sorgulanır. Gerçekleşen enerji tüketimi öngörülen değerler ile karşılaştırılır ve performans değerlendirilir. Tüm çalışanlarımızı eğitimler ile politika hakkında bilgilendirir, farkındalık kazanmalarını, enerji yönetim sisteminin ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardına uygun şekilde yürütülmesini sağlarız.

Bu amaçla,

 •   Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
 •   Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
 •   Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve gerekliliklere uyacağımızı,
 •   Sürdürülebilir enerji yönetim koşullarını sağlamak için en iyi tesis yönetim standartları ve pratiklerini içeren enerji yönetim prosedürlerini belgeleyip uygulayacağımızı taahhüt ederiz.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Bayraktar Solar Enerji olarak sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket ederiz. Faaliyetlerimiz boyunca etkileşimde olduğumuz iç ve dış paydaşlarımızda sorumluluklarımızın bilincinde yönetim uygularız.

 •   Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi,
 •   Yatırımcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve  kamuya ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi,
 •   Toplumsal gelişim için sorumluluk almayı,
 •   Faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı,
 •   Faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı,
 •   Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri şikâyet kanallarını işlevsel kılmayı,
 •   Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi taahhüt ederiz.